CONGENITAL AMINO ACIDOPATHY

\kənd͡ʒˈɛnɪtə͡l ɐmˈiːnə͡ʊ ɐsɪdˈɒpəθɪ], \kənd‍ʒˈɛnɪtə‍l ɐmˈiːnə‍ʊ ɐsɪdˈɒpəθɪ], \k_ə_n_dʒ_ˈɛ_n_ɪ_t_əl ɐ_m_ˈiː_n_əʊ ɐ_s_ɪ_d_ˈɒ_p_ə_θ_ɪ]\

Definitions of CONGENITAL AMINO ACIDOPATHY

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd