CONGENITAL ADRENAL HYPERPLASIA

\kənd͡ʒˈɛnɪtə͡l ɐdɹˈiːnə͡l hˌa͡ɪpəplˈe͡ɪzi͡ə], \kənd‍ʒˈɛnɪtə‍l ɐdɹˈiːnə‍l hˌa‍ɪpəplˈe‍ɪzi‍ə], \k_ə_n_dʒ_ˈɛ_n_ɪ_t_əl ɐ_d_ɹ_ˈiː_n_əl h_ˌaɪ_p_ə_p_l_ˈeɪ_z_iə]\

Definitions of CONGENITAL ADRENAL HYPERPLASIA

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd