CONGENITAL ABSENCE OF BRAIN

\kənd͡ʒˈɛnɪtə͡l ˈabsəns ɒv bɹˈe͡ɪn], \kənd‍ʒˈɛnɪtə‍l ˈabsəns ɒv bɹˈe‍ɪn], \k_ə_n_dʒ_ˈɛ_n_ɪ_t_əl ˈa_b_s_ə_n_s ɒ_v b_ɹ_ˈeɪ_n]\

Definitions of CONGENITAL ABSENCE OF BRAIN

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd