CLEAR CELL ADENOCARCINOMAS

\klˈi͡ə sˈɛl ˌadənˌɒkɑːsɪnˈə͡ʊməz], \klˈi‍ə sˈɛl ˌadənˌɒkɑːsɪnˈə‍ʊməz], \k_l_ˈiə s_ˈɛ_l ˌa_d_ə_n_ˌɒ_k_ɑː_s_ɪ_n_ˈəʊ_m_ə_z]\

Definitions of CLEAR CELL ADENOCARCINOMAS

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd