CAROTID ARTERY CAVERNOUS SINUS FISTULA

\kəɹˈɒtɪd ˈɑːtəɹi kˈavənəs sˈa͡ɪnəs fˈɪstjʊlə], \kəɹˈɒtɪd ˈɑːtəɹi kˈavənəs sˈa‍ɪnəs fˈɪstjʊlə], \k_ə_ɹ_ˈɒ_t_ɪ_d ˈɑː_t_ə_ɹ_i k_ˈa_v_ə_n_ə_s s_ˈaɪ_n_ə_s f_ˈɪ_s_t_j_ʊ_l_ə]\

Definitions of CAROTID ARTERY CAVERNOUS SINUS FISTULA

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd