HUDSONIA TOMENTOSA

\hʌdsˈə͡ʊni͡ə tˌə͡ʊməntˈə͡ʊsə], \hʌdsˈə‍ʊni‍ə tˌə‍ʊməntˈə‍ʊsə], \h_ʌ_d_s_ˈəʊ_n_iə t_ˌəʊ_m_ə_n_t_ˈəʊ_s_ə]\

Definitions of HUDSONIA TOMENTOSA

Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

Cryptobranchus Alleganiensis

  • large salamander of North American rivers and streams
View More