COMMON ALPHA SUBUNIT GLYCOPROTEIN HORMONES

\kˈɒmən ˈalfə sˈʌbjuːnˌɪt ɡlˈa͡ɪkəpɹˌə͡ʊtiːn hˈɔːmə͡ʊnz], \kˈɒmən ˈalfə sˈʌbjuːnˌɪt ɡlˈa‍ɪkəpɹˌə‍ʊtiːn hˈɔːmə‍ʊnz], \k_ˈɒ_m_ə_n ˈa_l_f_ə s_ˈʌ_b_j_uː_n_ˌɪ_t ɡ_l_ˈaɪ_k_ə_p_ɹ_ˌəʊ_t_iː_n h_ˈɔː_m_əʊ_n_z]\

Definitions of COMMON ALPHA SUBUNIT GLYCOPROTEIN HORMONES

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd