COMMON APPLICATIONS ENVIRONMENT

\kˈɒmən ˌaplɪkˈe͡ɪʃənz ɛnvˈa͡ɪɹənmənt], \kˈɒmən ˌaplɪkˈe‍ɪʃənz ɛnvˈa‍ɪɹənmənt], \k_ˈɒ_m_ə_n ˌa_p_l_ɪ_k_ˈeɪ_ʃ_ə_n_z ɛ_n_v_ˈaɪ_ɹ_ə_n_m_ə_n_t]\

Definitions of COMMON APPLICATIONS ENVIRONMENT

Sort: Oldest first
 
1985 - The Free On-line Dictionary of Computing
By Denis Howe