COUNT XAVIER DE MAISTRE

\kˈa͡ʊnt zˈe͡ɪvɪə də mˈe͡ɪstə], \kˈa‍ʊnt zˈe‍ɪvɪə də mˈe‍ɪstə], \k_ˈaʊ_n_t z_ˈeɪ_v_ɪ__ə d_ə m_ˈeɪ_s_t_ə]\

Definitions of COUNT XAVIER DE MAISTRE

Sort: Oldest first
 
1910 - Warner's dictionary of authors ancient and modern
By Charles Dudley Warner

Word of the day

Unithiol

  • A chelating agent used as an antidote to heavy metal poisoning.
View More