TURNIP YELLOW MOSAIC VIRUSES

\tˈɜːnɪp jˈɛlə͡ʊ məsˈe͡ɪɪk vˈa͡ɪɹəsɪz], \tˈɜːnɪp jˈɛlə‍ʊ məsˈe‍ɪɪk vˈa‍ɪɹəsɪz], \t_ˈɜː_n_ɪ_p j_ˈɛ_l_əʊ m_ə_s_ˈeɪ_ɪ_k v_ˈaɪ_ɹ_ə_s_ɪ_z]\

Definitions of TURNIP YELLOW MOSAIC VIRUSES

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd