MULTIPLE PEROXISOMAL DYSFUNCTIONS

\mˈʌltɪpə͡l pˈɛɹəksˌɪsɒmə͡l dɪsfˈʌŋkʃənz], \mˈʌltɪpə‍l pˈɛɹəksˌɪsɒmə‍l dɪsfˈʌŋkʃənz], \m_ˈʌ_l_t_ɪ_p_əl p_ˈɛ_ɹ_ə_k_s_ˌɪ_s_ɒ_m_əl d_ɪ_s_f_ˈʌ_ŋ_k_ʃ_ə_n_z]\

Definitions of MULTIPLE PEROXISOMAL DYSFUNCTIONS

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd