EXTENSIBLE MARKUP LANGUAGE

\ɛkstˈɛnsəbə͡l mˈɑːkʌp lˈaŋɡwɪd͡ʒ], \ɛkstˈɛnsəbə‍l mˈɑːkʌp lˈaŋɡwɪd‍ʒ], \ɛ_k_s_t_ˈɛ_n_s_ə_b_əl m_ˈɑː_k_ʌ_p l_ˈa_ŋ_ɡ_w_ɪ_dʒ]\

Definitions of EXTENSIBLE MARKUP LANGUAGE

Sort: Oldest first
 
1985 - The Free On-line Dictionary of Computing
By Denis Howe