EXTENSIBLE HYPERTEXT MARKUP LANGUAGE

\ɛkstˈɛnsəbə͡l hˈa͡ɪpə tˈɛkst mˈɑːkʌp lˈaŋɡwɪd͡ʒ], \ɛkstˈɛnsəbə‍l hˈa‍ɪpə tˈɛkst mˈɑːkʌp lˈaŋɡwɪd‍ʒ], \ɛ_k_s_t_ˈɛ_n_s_ə_b_əl h_ˈaɪ_p_ə t_ˈɛ_k_s_t m_ˈɑː_k_ʌ_p l_ˈa_ŋ_ɡ_w_ɪ_dʒ]\

Definitions of EXTENSIBLE HYPERTEXT MARKUP LANGUAGE

Sort: Oldest first
 
1985 - The Free On-line Dictionary of Computing
By Denis Howe