EXTENSIBLE FIRMWARE INTERFACE

\ɛkstˈɛnsəbə͡l fˈɜːmwe͡əɹ ˈɪntəfˌe͡ɪs], \ɛkstˈɛnsəbə‍l fˈɜːmwe‍əɹ ˈɪntəfˌe‍ɪs], \ɛ_k_s_t_ˈɛ_n_s_ə_b_əl f_ˈɜː_m_w_eə_ɹ ˈɪ_n_t_ə_f_ˌeɪ_s]\

Definitions of EXTENSIBLE FIRMWARE INTERFACE

Sort: Oldest first
 
1985 - The Free On-line Dictionary of Computing
By Denis Howe