MITOCHONDRIAL ASSEMBLY FACTOR HSP60

\mˌa͡ɪtəkˈɒndɹɪəl ɐsˈɛmblɪ fˈaktəɹ ˌe͡ɪt͡ʃˌɛspˈiː sˈɪksti], \mˌa‍ɪtəkˈɒndɹɪəl ɐsˈɛmblɪ fˈaktəɹ ˌe‍ɪt‍ʃˌɛspˈiː sˈɪksti], \m_ˌaɪ_t_ə_k_ˈɒ_n_d_ɹ_ɪ__ə_l ɐ_s_ˈɛ_m_b_l_ɪ f_ˈa_k_t_ə_ɹ ˌeɪ_tʃ_ˌɛ_s_p_ˈiː s_ˈɪ_k_s_t_i]\

Definitions of MITOCHONDRIAL ASSEMBLY FACTOR HSP60

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd