IVERMECTIN COMPONENT B1B

\ˈa͡ɪvəmˌɛktɪn kəmpˈə͡ʊnənt bˈiː wˈɒn bˈiː], \ˈa‍ɪvəmˌɛktɪn kəmpˈə‍ʊnənt bˈiː wˈɒn bˈiː], \ˈaɪ_v_ə_m_ˌɛ_k_t_ɪ_n k_ə_m_p_ˈəʊ_n_ə_n_t b_ˈiː w_ˈɒ_n b_ˈiː]\

Definitions of IVERMECTIN COMPONENT B1B

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

transistorise

  • equip (an electronic circuit or device) with transistors
View More