IVERMECTIN COMPONENT B1A

\ˈa͡ɪvəmˌɛktɪn kəmpˈə͡ʊnənt bˈiː wˈɒn ˈe͡ɪ], \ˈa‍ɪvəmˌɛktɪn kəmpˈə‍ʊnənt bˈiː wˈɒn ˈe‍ɪ], \ˈaɪ_v_ə_m_ˌɛ_k_t_ɪ_n k_ə_m_p_ˈəʊ_n_ə_n_t b_ˈiː w_ˈɒ_n ˈeɪ]\

Definitions of IVERMECTIN COMPONENT B1A

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

transistorise

  • equip (an electronic circuit or device) with transistors
View More