TRADITIONAL ORIENTAL MEDICINES

\tɹɐdˈɪʃənə͡l ˌɔːɹɪˈɛntə͡l mˈɛdsənz], \tɹɐdˈɪʃənə‍l ˌɔːɹɪˈɛntə‍l mˈɛdsənz], \t_ɹ_ɐ_d_ˈɪ_ʃ_ə_n_əl ˌɔː_ɹ_ɪ__ˈɛ_n_t_əl m_ˈɛ_d_s_ə_n_z]\

Definitions of TRADITIONAL ORIENTAL MEDICINES

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd