TRADITIONAL BIRTH ATTENDANTS

\tɹɐdˈɪʃənə͡l bˈɜːθ ɐtˈɛndənts], \tɹɐdˈɪʃənə‍l bˈɜːθ ɐtˈɛndənts], \t_ɹ_ɐ_d_ˈɪ_ʃ_ə_n_əl b_ˈɜː_θ ɐ_t_ˈɛ_n_d_ə_n_t_s]\

Definitions of TRADITIONAL BIRTH ATTENDANTS

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd