TELESFORO DE TRUEBA Y COSIO

\tˌɛlɪsfˈɔːɹə͡ʊ də tɹˈuːbə wˈa͡ɪ kˈə͡ʊsɪˌə͡ʊ], \tˌɛlɪsfˈɔːɹə‍ʊ də tɹˈuːbə wˈa‍ɪ kˈə‍ʊsɪˌə‍ʊ], \t_ˌɛ_l_ɪ_s_f_ˈɔː_ɹ_əʊ d_ə t_ɹ_ˈuː_b_ə w_ˈaɪ k_ˈəʊ_s_ɪ__ˌəʊ]\

Definitions of TELESFORO DE TRUEBA Y COSIO

Sort: Oldest first
 
1910 - Warner's dictionary of authors ancient and modern
By Charles Dudley Warner

Word of the day

Anne Dudley Bradstreet

  • poet colonial America (born in England) (1612-1672)
View More