REGIONAL ARTERIAL INFUSION

\ɹˈiːd͡ʒənə͡l ɑːtˈi͡əɹɪə͡l ɪnfjˈuːʒən], \ɹˈiːd‍ʒənə‍l ɑːtˈi‍əɹɪə‍l ɪnfjˈuːʒən], \ɹ_ˈiː_dʒ_ə_n_əl ɑː_t_ˈiə_ɹ_ɪ__əl ɪ_n_f_j_ˈuː_ʒ_ə_n]\

Definitions of REGIONAL ARTERIAL INFUSION

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd