PAPER BIRCH

\pˈe͡ɪpə bˈɜːt͡ʃ], \pˈe‍ɪpə bˈɜːt‍ʃ], \p_ˈeɪ_p_ə b_ˈɜː_tʃ]\
Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

blash

  • blash, n. watery stuff.--adj. BLASH'Y. [Scot.]
View More