DOPPLER PULSED ECHOCARDIOGRAPHY

\dˈɒplə pˈʌlzd ˌɛkəkˌɑːdɪˈə͡ʊɡɹəfi], \dˈɒplə pˈʌlzd ˌɛkəkˌɑːdɪˈə‍ʊɡɹəfi], \d_ˈɒ_p_l_ə p_ˈʌ_l_z_d ˌɛ_k_ə_k_ˌɑː_d_ɪ__ˈəʊ_ɡ_ɹ_ə_f_i]\

Definitions of DOPPLER PULSED ECHOCARDIOGRAPHY

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd