CONGRESSIONAL MEDAL OF HONOR

\kənɡɹˈɛʃənə͡l mˈɛdə͡l ɒv ˈɒnə], \kənɡɹˈɛʃənə‍l mˈɛdə‍l ɒv ˈɒnə], \k_ə_n_ɡ_ɹ_ˈɛ_ʃ_ə_n_əl m_ˈɛ_d_əl ɒ_v ˈɒ_n_ə]\

Definitions of CONGRESSIONAL MEDAL OF HONOR

Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd