ANGEL FERNANDEZ DE LOS RIOS

\ˈe͡ɪnd͡ʒə͡l fɜːnˈandɛz də lˌɒs ɹˈiːə͡ʊz], \ˈe‍ɪnd‍ʒə‍l fɜːnˈandɛz də lˌɒs ɹˈiːə‍ʊz], \ˈeɪ_n_dʒ_əl f_ɜː_n_ˈa_n_d_ɛ_z d_ə l_ˌɒ_s ɹ_ˈiː__əʊ_z]\

Definitions of ANGEL FERNANDEZ DE LOS RIOS

Sort: Oldest first
 
1910 - Warner's dictionary of authors ancient and modern
By Charles Dudley Warner