ACTUS LEGIS NEMINI EST DAMNOSUS

\ˈaktəs lˈɛɡɪz nɛmˈiːnɪ ˌiːˌɛstˈiː dˈamnɒsəs], \ˈaktəs lˈɛɡɪz nɛmˈiːnɪ ˌiːˌɛstˈiː dˈamnɒsəs], \ˈa_k_t_ə_s l_ˈɛ_ɡ_ɪ_z n_ɛ_m_ˈiː_n_ɪ_ ˌiː__ˌɛ_s_t_ˈiː d_ˈa_m_n_ɒ_s_ə_s]\

Definitions of ACTUS LEGIS NEMINI EST DAMNOSUS

Sort: Oldest first
 
1910 - Black's Law Dictionary (2nd edition)
By Henry Campbell Black