ZK36374

\zˌɛdkˈe͡ɪ θˈɜːtisˈɪks θˈa͡ʊzənd θɹˈiːhˈʌndɹədən sˈɛvəntifˈɔː], \zˌɛdkˈe‍ɪ θˈɜːtisˈɪks θˈa‍ʊzənd θɹˈiːhˈʌndɹədən sˈɛvəntifˈɔː], \z_ˌɛ_d_k_ˈeɪ θ_ˈɜː_t_i_s_ˈɪ_k_s θ_ˈaʊ_z_ə_n_d_ θ_ɹ_ˈiː_h_ˈʌ_n_d_ɹ_ə_d_ə_n s_ˈɛ_v_ə_n_t_i_f_ˈɔː]\

Definitions of ZK36374

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

undeserving of

  • not deserving; "the undeserving poor"
View More