TINCTURE CARDAMOMI COMPOSITA

\tˈɪŋkt͡ʃə kˌɑːdɐmˈə͡ʊmi kˌɒmpəsˈiːtə], \tˈɪŋkt‍ʃə kˌɑːdɐmˈə‍ʊmi kˌɒmpəsˈiːtə], \t_ˈɪ_ŋ_k_tʃ_ə k_ˌɑː_d_ɐ_m_ˈəʊ_m_i k_ˌɒ_m_p_ə_s_ˈiː_t_ə]\

Definitions of TINCTURE CARDAMOMI COMPOSITA

Sort: Oldest first
 
1916 - Appleton's medical dictionary
By Smith Ely Jelliffe