RENE CHARLES GUILBERT DE PIXERECOURT

\ɹɪnˈɛ t͡ʃˈɑːlz ɡˈɪlbət də pˈɪksəɹˌɛkɔːt], \ɹɪnˈɛ t‍ʃˈɑːlz ɡˈɪlbət də pˈɪksəɹˌɛkɔːt], \ɹ_ɪ_n_ˈɛ tʃ_ˈɑː_l_z ɡ_ˈɪ_l_b_ə_t d_ə p_ˈɪ_k_s_ə_ɹ_ˌɛ_k_ɔː_t]\

Definitions of RENE CHARLES GUILBERT DE PIXERECOURT

Sort: Oldest first
 
1910 - Warner's dictionary of authors ancient and modern
By Charles Dudley Warner