PROMOTER REGIONS (GENETICS)

\pɹəmˈə͡ʊtə ɹˈiːd͡ʒənz d͡ʒɛnˈɛtɪks], \pɹəmˈə‍ʊtə ɹˈiːd‍ʒənz d‍ʒɛnˈɛtɪks], \p_ɹ_ə_m_ˈəʊ_t_ə ɹ_ˈiː_dʒ_ə_n_z__ dʒ_ɛ_n_ˈɛ_t_ɪ_k_s]\

Definitions of PROMOTER REGIONS (GENETICS)

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

iridoprocne

  • a genus of Hirundinidae
View More