PROMOTER REGION (GENETICS)

\pɹəmˈə͡ʊtə ɹˈiːd͡ʒən d͡ʒɛnˈɛtɪks], \pɹəmˈə‍ʊtə ɹˈiːd‍ʒən d‍ʒɛnˈɛtɪks], \p_ɹ_ə_m_ˈəʊ_t_ə ɹ_ˈiː_dʒ_ə_n__ dʒ_ɛ_n_ˈɛ_t_ɪ_k_s]\

Definitions of PROMOTER REGION (GENETICS)

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

Denmark satin

  • See under Satin.
View More