PHYSICIAN CONTINGENCY RESERVE

\fɪzˈɪʃən kəntˈɪnd͡ʒənsi ɹɪsˈɜːv], \fɪzˈɪʃən kəntˈɪnd‍ʒənsi ɹɪsˈɜːv], \f_ɪ_z_ˈɪ_ʃ_ə_n k_ə_n_t_ˈɪ_n_dʒ_ə_n_s_i ɹ_ɪ_s_ˈɜː_v]\

Definitions of PHYSICIAN CONTINGENCY RESERVE

Sort: Oldest first
 
1910 - Black's Law Dictionary (2nd edition)
By Henry Campbell Black