FE ZN SUPEROXIDE DISMUTASE

\fˈiː zˌɛdˈɛn sˌuːpəɹˈɒksa͡ɪd dɪsmjˈuːte͡ɪs], \fˈiː zˌɛdˈɛn sˌuːpəɹˈɒksa‍ɪd dɪsmjˈuːte‍ɪs], \f_ˈiː z_ˌɛ_d_ˈɛ_n s_ˌuː_p_ə_ɹ_ˈɒ_k_s_aɪ_d d_ɪ_s_m_j_ˈuː_t_eɪ_s]\

Definitions of FE ZN SUPEROXIDE DISMUTASE

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

hypesthesia, hypaesthesia

  • Diminished sensibility.
View More