DUPUYTREN'S CONTRACTION'S TOURNIQUET

\dˈuːpa͡ɪtɹənz kəntɹˈakʃənz tˈʊ͡ənɪkˌe͡ɪ], \dˈuːpa‍ɪtɹənz kəntɹˈakʃənz tˈʊ‍ənɪkˌe‍ɪ], \d_ˈuː_p_aɪ_t_ɹ_ə_n_z k_ə_n_t_ɹ_ˈa_k_ʃ_ə_n_z t_ˈʊə_n_ɪ_k_ˌeɪ]\

Definitions of DUPUYTREN'S CONTRACTION'S TOURNIQUET

Sort: Oldest first
 
1920 - A practical medical dictionary.
By Stedman, Thomas Lathrop