DUPUYTREN'S CONTRACTION'S SUTURE

\dˈuːpa͡ɪtɹənz kəntɹˈakʃənz sˈuːt͡ʃə], \dˈuːpa‍ɪtɹənz kəntɹˈakʃənz sˈuːt‍ʃə], \d_ˈuː_p_aɪ_t_ɹ_ə_n_z k_ə_n_t_ɹ_ˈa_k_ʃ_ə_n_z s_ˈuː_tʃ_ə]\

Definitions of DUPUYTREN'S CONTRACTION'S SUTURE

Sort: Oldest first
 
1920 - A practical medical dictionary.
By Stedman, Thomas Lathrop