DUAL PHOTON ABSORPTIOMETRIES

\djˈuːə͡l fˈə͡ʊtɒn ɐbsˌɔːptɪˈɒmətɹɪz], \djˈuːə‍l fˈə‍ʊtɒn ɐbsˌɔːptɪˈɒmətɹɪz], \d_j_ˈuː_əl f_ˈəʊ_t_ɒ_n ɐ_b_s_ˌɔː_p_t_ɪ__ˈɒ_m_ə_t_ɹ_ɪ_z]\

Definitions of DUAL PHOTON ABSORPTIOMETRIES

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd