DUAL PHOTON ABSORPTIOMETRY

\djˈuːə͡l fˈə͡ʊtɒn ɐbsˌɔːptɪˈɒmətɹi], \djˈuːə‍l fˈə‍ʊtɒn ɐbsˌɔːptɪˈɒmətɹi], \d_j_ˈuː_əl f_ˈəʊ_t_ɒ_n ɐ_b_s_ˌɔː_p_t_ɪ__ˈɒ_m_ə_t_ɹ_i]\

Definitions of DUAL PHOTON ABSORPTIOMETRY

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd