AUGUSTIN DALY [JOHN]

\ˈɔːɡəstˌɪn dˈɑːli d͡ʒˈɒn], \ˈɔːɡəstˌɪn dˈɑːli d‍ʒˈɒn], \ˈɔː_ɡ_ə_s_t_ˌɪ_n d_ˈɑː_l_i__ dʒ_ˈɒ_n]\

Definitions of AUGUSTIN DALY [JOHN]

Sort: Oldest first
 
1910 - Warner's dictionary of authors ancient and modern
By Charles Dudley Warner