ASSIGNMENT UNDER DOCUMENTARY CREDIT

\ɐsˈa͡ɪnmənt ˌʌndə dˌɒkjuːmˈɛntəɹi kɹˈɛdɪt], \ɐsˈa‍ɪnmənt ˌʌndə dˌɒkjuːmˈɛntəɹi kɹˈɛdɪt], \ɐ_s_ˈaɪ_n_m_ə_n_t ˌʌ_n_d_ə d_ˌɒ_k_j_uː_m_ˈɛ_n_t_ə_ɹ_i k_ɹ_ˈɛ_d_ɪ_t]\

Definitions of ASSIGNMENT UNDER DOCUMENTARY CREDIT

Sort: Oldest first
 
1910 - Black's Law Dictionary (2nd edition)
By Henry Campbell Black

Word of the day

UNQUES

  • L Fr. Ever; always. Ne ungues, never.
View More