ADVERTISING AGENCY

\ˈadvətˌa͡ɪzɪŋ ˈe͡ɪd͡ʒənsi], \ˈadvətˌa‍ɪzɪŋ ˈe‍ɪd‍ʒənsi], \ˈa_d_v_ə_t_ˌaɪ_z_ɪ_ŋ ˈeɪ_dʒ_ə_n_s_i]\
Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd
 
1910 - Black's Law Dictionary (2nd edition)
By Henry Campbell Black