5,7 DICHLORO 2 METHYL 8 QUINOLINOL

\fˈa͡ɪv sˈɛvən dˈɪklˌɔːɹə͡ʊ tˈuː mˈiːθa͡ɪl ˈe͡ɪt kwˈɪnəlˌɪnɒl], \fˈa‍ɪv sˈɛvən dˈɪklˌɔːɹə‍ʊ tˈuː mˈiːθa‍ɪl ˈe‍ɪt kwˈɪnəlˌɪnɒl], \f_ˈaɪ_v s_ˈɛ_v_ə_n d_ˈɪ_k_l_ˌɔː_ɹ_əʊ t_ˈuː m_ˈiː_θ_aɪ_l ˈeɪ_t k_w_ˈɪ_n_ə_l_ˌɪ_n_ɒ_l]\

Definitions of 5,7 DICHLORO 2 METHYL 8 QUINOLINOL

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd