TRESPASS QUARE CLAUSUM FREGIT

\tɹˈɛspəs kwˈe͡ə klˈɔːsəm fɹˈɛd͡ʒɪt], \tɹˈɛspəs kwˈe‍ə klˈɔːsəm fɹˈɛd‍ʒɪt], \t_ɹ_ˈɛ_s_p_ə_s k_w_ˈeə k_l_ˈɔː_s_ə_m f_ɹ_ˈɛ_dʒ_ɪ_t]\

Definitions of TRESPASS QUARE CLAUSUM FREGIT

Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

House-room

  • Room in a house. n. Room or place in a house.
View More