PIGMENT FORMING MICROCOCCUS

\pˈɪɡmənt fˈɔːmɪŋ mˈa͡ɪkɹə͡ʊkˌɒkəs], \pˈɪɡmənt fˈɔːmɪŋ mˈa‍ɪkɹə‍ʊkˌɒkəs], \p_ˈɪ_ɡ_m_ə_n_t f_ˈɔː_m_ɪ_ŋ m_ˈaɪ_k_ɹ_əʊ_k_ˌɒ_k_ə_s]\

Definitions of PIGMENT FORMING MICROCOCCUS

Sort: Oldest first
 
1916 - Appleton's medical dictionary
By Smith Ely Jelliffe