PIGMENT BINDING PROTEIN (RHODOPSEUDOMONAS)

\pˈɪɡmənt bˈa͡ɪndɪŋ pɹˈə͡ʊtiːn ɹˌə͡ʊdəsˌuːdə͡ʊmˈə͡ʊnəz], \pˈɪɡmənt bˈa‍ɪndɪŋ pɹˈə‍ʊtiːn ɹˌə‍ʊdəsˌuːdə‍ʊmˈə‍ʊnəz], \p_ˈɪ_ɡ_m_ə_n_t b_ˈaɪ_n_d_ɪ_ŋ p_ɹ_ˈəʊ_t_iː_n__ ɹ_ˌəʊ_d_ə_s_ˌuː_d_əʊ_m_ˈəʊ_n_ə_z]\

Definitions of PIGMENT BINDING PROTEIN (RHODOPSEUDOMONAS)

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

recoil atom, rest atom

  • See recoil.
View More