KABI2165

\kˈaba͡ɪ tˈuː θˈa͡ʊzənd wˈɒnhˈʌndɹədən sˈɪkstifˈa͡ɪv], \kˈaba‍ɪ tˈuː θˈa‍ʊzənd wˈɒnhˈʌndɹədən sˈɪkstifˈa‍ɪv], \k_ˈa_b_aɪ t_ˈuː θ_ˈaʊ_z_ə_n_d w_ˈɒ_n_h_ˈʌ_n_d_ɹ_ə_d_ə_n s_ˈɪ_k_s_t_i_f_ˈaɪ_v]\

Definitions of KABI2165

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

Sadducaic

  • Pertaining to, or like, the Sadducees; as, reasonings.
View More