DETERMINING BACHELOR

\dɪtˈɜːmɪnɪŋ bˈat͡ʃələ], \dɪtˈɜːmɪnɪŋ bˈat‍ʃələ], \d_ɪ_t_ˈɜː_m_ɪ_n_ɪ_ŋ b_ˈa_tʃ_ə_l_ə]\

Definitions of DETERMINING BACHELOR

Sort: Oldest first
 
1895 - Glossary of terms and phrases
By Henry Percy Smith

Word of the day

blash

  • blash, n. watery stuff.--adj. BLASH'Y. [Scot.]
View More