COMPONENT BASED DEVELOPMENT

\kəmpˈə͡ʊnənt bˈe͡ɪst dɪvˈɛləpmənt], \kəmpˈə‍ʊnənt bˈe‍ɪst dɪvˈɛləpmənt], \k_ə_m_p_ˈəʊ_n_ə_n_t b_ˈeɪ_s_t d_ɪ_v_ˈɛ_l_ə_p_m_ə_n_t]\

Definitions of COMPONENT BASED DEVELOPMENT

Sort: Oldest first
 
1985 - The Free On-line Dictionary of Computing
By Denis Howe

Word of the day

Ground Hem'lock

  • Taxus canadensis.
View More