COMPONENT OBJECT MODEL

\kəmpˈə͡ʊnənt ˈɒbd͡ʒɛkt mˈɒdə͡l], \kəmpˈə‍ʊnənt ˈɒbd‍ʒɛkt mˈɒdə‍l], \k_ə_m_p_ˈəʊ_n_ə_n_t ˈɒ_b_dʒ_ɛ_k_t m_ˈɒ_d_əl]\

Definitions of COMPONENT OBJECT MODEL

Sort: Oldest first
 
1985 - The Free On-line Dictionary of Computing
By Denis Howe