COEFFICIENT OF CONCORDANCE

\kˌə͡ʊɪfˈɪʃənt ɒv kənkˈɔːdəns], \kˌə‍ʊɪfˈɪʃənt ɒv kənkˈɔːdəns], \k_ˌəʊ_ɪ_f_ˈɪ_ʃ_ə_n_t ɒ_v k_ə_n_k_ˈɔː_d_ə_n_s]\

Definitions of COEFFICIENT OF CONCORDANCE

Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd