AMERICAN ANTIQUARIAN SOCIETY

\ɐmˈɛɹɪkən ˌantɪkwˈe͡əɹi͡ən səsˈa͡ɪ͡əti], \ɐmˈɛɹɪkən ˌantɪkwˈe‍əɹi‍ən səsˈa‍ɪ‍əti], \ɐ_m_ˈɛ_ɹ_ɪ_k_ə_n ˌa_n_t_ɪ_k_w_ˈeə_ɹ_iə_n s_ə_s_ˈaɪə_t_i]\

Definitions of AMERICAN ANTIQUARIAN SOCIETY

Sort: Oldest first
 
1894 - Dictionary of United States history
By John Franklin Jameson

Word of the day

Anne Dudley Bradstreet

  • poet colonial America (born in England) (1612-1672)
View More